Skip to main content

Vad vi gör

Svensk Tillgångsutveckling allokerar och återvinner pantbrev både internt och externt

Primärt effektiviserar vi utnyttjandet av pantbrev genom skräddarsydda lösningar för fastighetsägare – huvudsakligen fastighetsbolag, industribolag, pensionsbolag samt statliga och kommunala bolag. Vi erbjuder även rådgivning för att löpande optimera användning och öka avkastning på finansiella säkerheter.

Äger ni outnyttjade pantbrev?

Vi erbjuder er möjligheten att kapitalisera på denna dolda tillgång, som idag inte genererar någon avkastning.

Läs mer om att avyttra pantbrev

Mer information kommer inom kort.

Har ni behov av att ta ut pantbrev, men har outnyttjade pantbrev i andra fastigheter?

Vid omstrukturering av pantbrev internt hjälper vi er att optimera resursutnyttjandet av befintliga säkerheter och skapar därmed en kostnadseffektiv finansieringsstruktur.

Läs mer om att återvinna pantbrev

Aktuell situation kan vara att du sitter med ett fastighetsbestånd där det råder ineffektivitet eller obalans i fördelningen av pantbrev mellan fastigheterna. Vanligt förekommande omständigheter är att man vill samla sitt bestånds pantbrev i verksamhetens kärnfastigheter, eller att man vill flytta tillgången från fastigheter man ämnar sälja.

Behöver ni ta ut nya pantbrev för säkerställd finansiering?

Svensk Tillgångsutveckling hjälper er att anskaffa och skräddarsy kostnadseffektiva pantbrevslösningar utifrån era behov, i nära samarbete med era långivare.

Läs mer om att förvärva pantbrev

Ett typiskt case är när en aktör arbetar med bankfinansiering eller annan säkerställd finansiering där pantbrev behöver användas som säkerhet.

Komplexiteten kan variera mellan allt ifrån att vi säkerställer att det finns rätt mängd pantbrev i en aktuell fastighet, till att det snarast efter tillträde till aktier i flera olika fastighetsägande bolag ska finnas rätt mängd pantbrev i respektive fastighet under respektive bolag.

Om pantbrev

Ett pantbrev är ett certifikat för en reell säkerhet, en fastighet, i samband med lånefinansiering. Pantbrev har varit en variabel i fastighetsfinansiering sedan 1943 och sedan dess hanteras pantbrev utifrån sju inskrivningsområden, inbegripande hela Sverige. Pantbrev utfärdats på ett visst belopp vilket tillsammans med fastighetens marknadsvärde ligger till grund för en eventuell lånefinansiering.

Pantbrevet utfärdas som certifikat för att en inteckning av en fastighet har gjorts hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning. En inteckning i form av ett pantbrev som används för finansiering är därför en säkerhet och tillgång för banken eller utlånaren.

Oavsett om utfärdade pantbrev används för finansiering eller inte så är det en tillgång som kan och ska likt andra tillgångar ge avkastning. Kostnaden för uttagna pantbrev betraktas oftast som en ”sunk cost” och det är inte ovanligt att man genom förvärv av fastigheter eller förändrade finansieringsstrukturer eller –strategier bygger upp stora volymer av outnyttjade pantbrev i sitt bestånd. Förutsatt att fastigheterna inte under viss tid ska finansieras med säkerställd upplåning eller användas för kreditlöften för säkerställda krediter är det möjligt att kapitalisera på outnyttjade pantbrev, både internt och externt.

Vidare är det möjligt att anskaffa och flytta redan uttagna pantbrev för att använda dessa på nytt i önskade fastigheter. Genom optimal användning, oavsett om det avser försäljning, inköp eller intern omstrukturering av pantbrev genom Svensk Tillgångsutveckling, så stärks tillgångsmassan, skapar större finansieringsflexibilitet samt möjliggör ökad investeringstakt i andra prioriterade tillgångar.

FAQ

Hur ser processen ut från start till mål?

Vanligtvis startar vi med ett möte där vi identifierar era behov och pratar igenom förutsättningar för affär och möjligheter specifikt för er. Därefter gör vi en gedigen analys av ert pantbrevs- och fastighetsinnehav för att presentera ett erbjudande som ligger i linje med den finansieringsstruktur och –strategi ert bolag har. Givet att vi tar processen i mål, signeras avtal och Svensk Tillgångsutveckling producerar samtliga handlingar som krävs för de nödvändiga inteckningsåtgärderna samt hanterar all kontakt med Lantmäteriet och inskrivningsmyndigheter.

Hur lång tid tar processen?

Från första möte till erbjudande spelar komplexiteten i förutsättningarna roll men normalt tar det inte längre tid än en vecka. Från det att signerade avtal finns på plats till att sista åtgärden för affären är genomförd tar det ca 3-5 veckor.

Vad krävs från oss som kund?

Från er sida krävs inte mer än närvaro vid ett eller fåtal möten, digitala om så önskas, där ett par frågor behöver besvaras samt underskrifter på avtal och handlingar.

Kan vi komma i kontakt med referenser?

Vi har genomfört affärer med några av landets största bolag och har i vår kundportfölj merparten av Sveriges största industri-, fastighets- och byggbolag – såväl börsnoterade som statliga bolag. Klicka här för att komma till vår kontaktsida och hör av dig till Jonathan så kopplar han ihop dig med en referens lämplig för er verksamhet.